E-MAIL: POSTMASTER@VADAS-IC.COM | (626) 203-5859 ¼òÌåÖÐÎÄ8154206262English
·þÎñÏîÄ¿
ÏÖ»õ¹©Ó¦·þÎñ(425) 870-5942ÎïÁÏÇåµ¥ÅäÌ×·þÎñ´ôÖÍ¿â´æ´¦Àí·þÎñ5195102669405-802-7227956-681-9294
¹«Ë¾¼ò½é
ΰµÂ¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾Vadas International Co.,Ltd.ΰµÂ¹ú¼ÊÊÇÒ»¼ÒÒµ½çÁìÏȵĵç×ÓÔªÆ÷¼þ»ìºÏÐÍ·ÖÏúÉÌ£¬ÌṩȫÃæµÄµç×ÓÔªÆ÷¼þ¹©Ó¦Á´½â¾ö·½°¸...
3GÄ£¿é 6085084975
ÒÔÒƶ¯¼¼ÊõΪ´ú±íµÄÆÕÊʼÆËã¡¢·ºÔÚÍøÂç±»³ÆΪ¼Ì¼ÆËã»ú¼¼Êõ¡¢»¥ÁªÍø¼¼ÊõÖ®ºóÐÅÏ¢¼¼ÊõµÄµÚÈý´Î¸ïÃü¡£¶øÎïÁªÍøͨ¹ýÖÇÄܸÐÖª¡¢Ê¶±ð¼¼Êõ¡­
×îж¯Ì¬ (502) 730-3343
423-523-0314

¡¶Î°µÂ¹ú¼Ê·´Ï´Ç®ÉùÃ÷¡·
ÊÚȨ¼°ºÏ×÷»ï°é (855) 271-6003
ZTE
È«ÇòÁìÏȵÄ×ÛºÏÐÔͨÐŽâ¾ö·½°¸ÌṩÉÌÖ®Ò»...
TST
Ö÷Á¦²úƷΪ±íÃæÉù²¨(SAW)Ôª¼þ¡¢Ì岨...
4152269656
Novatek
ÁªÓ½¿Æ¼¼ÎªÌ¨ÍåICÉè¼ÆÁìµ¼³§ÉÌ...
Fujitsu
¸»Ê¿Í¨°ëµ¼Ìå²úÆ·°üÀ¨×¨Óü¯³Éµç·ASIC...
ÓÅÊƾ­ÏúÆ·ÅÆ (706) 949-9615
(802) 923-5549
4123526629
515-945-8012
Copyright © Vadas International Ltd. All rights reserved. »¦ICP±¸15024826ºÅ-3     ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ´úÀí²úÆ· | ·þÎñÏîÄ¿ | Æ·Öʱ£Ö¤
±¾Õ¾¹Ø¼ü×Ö£º(559) 423-9578 µç×ÓÔªÆ÷¼þ °Ù¶ÈµØͼ 604-818-5086